Algemene Verkoopvoorwaarden

Preambule: De volgende bepalingen bedingen de algemene voorwaarden voor de producten van het bedrijf LEAF FOR LIFE op haar website op www.leaforlife.com.
De www.leaforlife.com handelssite wordt gepubliceerd en geëxploiteerd door het bedrijf LEAF FOR LIFE, SAS met een kapitaal van 1000 euro geregistreerd in het handelsregister en bedrijven van Auch onder het nummer SIRET 81941427700015, met het hoofdkantoor 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Frankrijk.

1. TOEPASSING VAN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

OBJET: Dit document (Algemene Verkoopvoorwaarden) definieert de voorwaarden voor verkoop tussen mensen die een aankoop doen via de LEAF FOR LIFE https://www.leaforlife.com website, aangeduid als "de klant" en het bedrijf LEAF FOR LIFE.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de https://www.leaforlife.com Website verschijnen. LEAF FOR LIFE behoudt zich de mogelijkheid voor om deze op elk moment te wijzigen. De nieuwe Verkoopvoorwaarden zijn dan van toepassing op bestellingen die na deze wijziging worden geplaatst.
Volgens de regels voor elektronische contracten zijn de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden gebaseerd op alle bestellingen die op de www.leaforlife.com site worden geplaatst en prevaleren boven alle andere schriftelijke of ongeschreven bepalingen van de klant.

Elke bestelling impliceert volledige aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden onder voorbehoud van eventuele speciale voorwaarden geschreven door de verkoper op het moment van de bestelling.

De aanvaarding en bevestiging van de bestelling wordt bepaald door de klant die de gegevens op opeenvolgende schermpagina's invoert; deze gegevens worden weergegeven op een overzichtsscherm met een expliciete vermelding van de vaste verbintenis van de consument.

Consumenten kunnen deze algemene voorwaarden beschermen of publiceren, aangezien zowel de vrijwaring als de publicatie van dit document de exclusieve verantwoordelijkheid zijn, aangezien deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.

De opdrachtgever verklaart dat hij de volledige handelingsbekwaamheid heeft om zich onder deze voorwaarden te verbinden.
Door de Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren en op "Valideren" te klikken, bevestigt de klant zijn bestelling definitief.

2. BESTELLINGEN

Klanten kunnen een bestelling plaatsen op de www.leaforlife.com website na het volgende bestelproces:

- Selecteer items en voeg toe aan het mandje.

- Identificatie op de site www.leaforlife.com als de klant nog niet is geïdentificeerd.

- Het valideren van de inhoud van het mandje.

- Details van verzendkosten en acceptatie van CV's.

- Betaling en orderbevestiging.

De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van de bestelling.
De klant kan de details van zijn bestelling, zijn totale prijs bekijken en eventuele fouten in deze stadia corrigeren, voordat hij deze bevestigt om zijn aanvaarding te uiten.

3. LEVERINGSMODALITEITEN

LEAF FOR LIFE verbindt zich ertoe om bestellingen die op de site zijn ontvangen www.leaforlife.com alleen na te komen binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Bij gebrek aan de beschikbaarheid van één of meerdere bestelde producten verbindt LEAF FOR LIFE zich ertoe de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen. De bestelling van de klant voor een niet-beschikbaar product wordt dan, afhankelijk van zijn keuze, automatisch vervangen door een nieuw product dat door de klant is goedgekeurd of geannuleerd en terugbetaald.

De producten worden met de voucherfactuur verzonden naar het afleveradres dat de klant op het moment van zijn bestelling heeft opgegeven.

De gemiddelde levertijden worden verstrekt voordat de bestelling als indicatie wordt gevalideerd en komen overeen met de verwerkings- en levertijden van de producten. Deze vertraging doet geen afbreuk aan de hierna beschreven maximumtijdbepalingen. Deze vertragingen houden geen rekening met onvoorziene, vertraging van postdiensten of vervoerder, overmacht of een voorraaduitval die de levering zou vertragen, ongeacht de wil en toewijding van het bedrijf LEAF FOR LIFE. De maximale levertijd voor een product is één maand vanaf het moment dat het product door een externe vervoerder uit onze magazijnen wordt verzonden. Het bedrijf LEAF FOR LIFE behoudt zich de keuze voor hoe de goederen worden vervoerd. De risico's verbonden aan het vervoer zijn voor rekening van de klant, die binnen drie werkdagen na levering een met redenen omkleed protest moet indienen bij de postdiensten of bij de vervoerder.

De producten blijven eigendom van het bedrijf LEAF FOR LIFE tot de volledige betaling van de artikelen.

Het geografische leveringsgebied komt overeen met het dekkingsgebied van het aanbod en de hoeveelheid levering is afhankelijk van de locatie van het aanbod. Levering wordt geacht te zijn gedaan zodra het product aan de vervoerder is geleverd. LEAF FOR LIFE is niet verantwoordelijk voor de vervoersvoorwaarden van het product.

4. HERROEPINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand (zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen) heeft de consument volgens artikel L 121-21 van de Franse consumptiecode een termijn van veertien (14) vrije dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van verzend- en retourkosten.

Bovenstaande termijn is kort na ontvangst van goederen of aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening.

Wanneer de termijn van veertien dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant eerst per e-mail contact opnemen met de klantenservice. De retourvoorwaarden van de producten worden na dit contact aan de klant meegedeeld.

www.leaforlife.com Klantenservice

Maandag t/m vrijdag
Openingstijden: 9.m tot 12 uur.m en 14.m tot 17.30 uur.m.
Tel: 06 85 06 03 86 (kosten van een landelijk gesprek, bereikbaar nummer met bestelnummer)
E-mailadres:: contact@leaforlife.com
Adres: 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Frankrijk.

5. PRIJS VAN ARTIKELEN

Artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. Ze blijven eigendom van LEAF FOR LIFE totdat de prijs volledig per LEAF FOR LIFE is geïnd. Deze prijs is volledig en in één termijn te betalen.

LEAF FOR LIFE behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn exclusief de verzendkosten die worden toegevoegd aan de totale bestelling en worden gespecificeerd aan de klant wanneer de bestelling definitief wordt gevalideerd.

Voor leveringen in de Europese Unie worden de prijzen bestudeerd op basis van de Franse belasting over de toegevoegde waarde (BTW), die van toepassing is op de dag van de bestelling. Als het btw-tarief zou wijzigen, zouden deze wijzigingen worden doorberekend aan de prijs van de artikelen. Deze prijzen konden echter niet worden gewijzigd nadat de bestelling is gevalideerd.

Het basistarief van A.V.A. bedraagt momenteel 20%.

6. BETAALMETHODE

Het door de klant verschuldigde bedrag is het bedrag dat bij LEAF FOR LIFE is aangegeven. De bestelling wordt in aanmerking genomen bij de onherroepelijk bedongen betaling, contant, netto en zonder korting. Elke vertraging, incident of wanbetaling leidt tot, als boete, een vertragingsrente gelijk aan anderhalf maal de wettelijke rente op grond van wet 2001-420 van 15/05/2001 artikel 53 II gepubliceerd in het Publicatieblad van 16/05/2001.

Het bedrijf LEAF FOR LIFE behoudt zich het recht voor om al het orderbeheer en de levering op te schorten in geval van een bestaand geschil met de klant, volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een bestelling, weigering van toestemming om met een creditcard te betalen door officieel geaccrediteerde agentschappen, bij twijfel over de gebruikte betaalmiddelen of om andere redenen dan LEAF FOR LIFE behoudt zich het recht voor om het aan zijn klant uit te leggen. De aansprakelijkheid van LEAF FOR LIFE zal dan niet ter zake ontstaan.

In dit geval wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht en wordt hij gevraagd om per bankoverschrijving te betalen.

Om de betalingszekerheid te garanderen, maakt de www.leaforlife.com site gebruik van de beveiligde betalingsdienst van PayPal; Betaling vindt plaats op internet op de website www.leaforlife.com door Carte Bancaire (Blue Visa Card, Eurocard/Mastercard) of via de PayPal account van de klant.

Wanneer de bestelling is gevalideerd, wordt de betalingsaanvraag in realtime doorgestuurd naar de beveiligde telebetalingsmanager. De telebetalingsmanager geeft een elektronisch certificaat af.

7E RECEPTIE

De klant erkent dat hij op de hoogte was van de belangrijkste kenmerken van het bestelde onroerend goed. Op alle door www.leaforlife.com voorgestelde artikelen is de wettelijke garantie van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Voor bestelde artikelen heeft de gebruiker de garantie om defecte geleverde artikelen te retourneren in overeenstemming met de L 211-4 artikelen en het volgende van de Consumentenwet.

Eventuele claims over zichtbare gebreken of niet-naleving van het geleverde product, in verband met de bestelling, moeten worden bedongen per brief met kennisgeving van ontvangst binnen 3 dagen na levering. Na deze periode en het niet naleven van deze formaliteit, worden de artikelen geacht conform en vrij van zichtbare gebreken te zijn en kan geen aanspraak geldig worden aanvaard door LEAF FOR LIFE. Het product kan niet worden teruggenomen of geruild zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf LEAF FOR LIFE. De retourzending is alleen van toepassing op producten die nooit zijn gedragen en niet zijn gewijzigd. Ze moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking. Het ruilen van artikelen van de www.leaforlife.com site kan alleen worden uitgevoerd onder voorbehoud van de beschikbaarheid die op voorraad is.

Voor elk ander door de klant gewenst ruilverzoek (maatwijziging, model.) dient de klant in zijn voorafgaand verzoek aan LEAF FOR LIFE het gewenste artikel in ruil te vermelden. In dit geval zijn de kosten van havens en transportrisico's de verantwoordelijkheid van de klant. Het bedrijf LEAF FOR LIFE verbindt zich ertoe om het verzoek van de klant voor omruiling te volgen, om de klant de beschikbaarheid van het product en het bedrag van de verzendkosten voor de verzending van het nieuwe product te bevestigen. Als de nieuwe bestelling en verzendkosten meer zijn dan de oorspronkelijke bestelling, moet de klant een bankoverschrijving doen bij het aanvragen van de omruiling voor de betaling van het restant. Het nieuwe artikel wordt dan verzonden nadat de betaling van de klant is geïncasseerd. Omgekeerd, als het bedrag van de omruiling, inclusief verzendkosten, lager is dan het oorspronkelijke bedrag, ontvangt de klant het verschil terug via bankoverschrijving.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de enige transportkosten op kosten van LEAF FOR LIFE de kosten van het opnieuw verzenden van producten die op kosten van de klant worden geretourneerd voor omruiling na een echt defect dat door het bedrijf LEAF FOR LIFE is geconstateerd, op voorwaarde dat de geleverde klant zich in grootstedelijk Frankrijk bevindt. Er kunnen geen producten worden geruild totdat hij LEAF FOR LIFE terugkeert naar de bedrijfsruimte.

LEAF FOR LIFE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik en/of intensief gebruik van de artikelen die de klant daarvan zou kunnen maken.

8. FOTO'S EN PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Foto's en teksten ter illustratie van de producten leaf for life te koop aangeboden op de www.leaforlife.com website worden met de grootst mogelijke duidelijkheid gepresenteerd. leaf for life producten echter met de grootste zorg met de hand worden gemaakt, kunnen ze enkele onregelmatigheden, kleuren of fabricage vertonen, die geen echte gebreken vormen. Onverminderd de bepalingen inzake de wettelijke garantie van naleving, kunnen het ambachtelijke karakter en de keuze van bepaalde gerecycleerde materialen die bijvoorbeeld bij de vervaardiging van bepaalde onderdelen LEAF FOR LIFE worden gebruikt, onregelmatigheden veroorzaken in de intensiteit van de kleuring of bij de vervaardiging van de modellen. Aangezien deze onregelmatigheden niet significant kunnen zijn of de geldigheid van de bestelling kunnen voorwaarde zijn, kunnen ze op geen enkele manier een schending van de conformiteit van het gekochte product vormen. Bovendien, als er fouten, weglatingen of discrepanties tussen de beschrijving en de foto van het product verschijnen, is LEAF FOR LIFE niet aansprakelijk.

LEAF FOR LIFE behoudt zich te allen tijde het recht voor om de producten die te koop worden aangeboden op de site geheel of gedeeltelijk toe te voegen of te verwijderen, om de presentatie ervan te wijzigen, zonder enige specifieke formaliteit na internetgebruikers.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de www.leaforlife.com site, of het nu gaat omtekst, beeld of geluid, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken of octrooien, evenals intellectuele eigendom en voor de wereld. Ze zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf LEAF FOR LIFE en elk frauduleus gebruik, volledige of gedeeltelijke reproductie van de site is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming.

Een gebruiker die een website op persoonlijke of professionele wijze heeft en die voor persoonlijk of professioneel gebruik op zijn website een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks naar de startpagina van de www.leaforlife.comwebsite verwijst, moet schriftelijk toestemming vragen aan het bedrijf LEAF FOR LIFE. In dit geval zal het geen impliciete aansluitingsovereenkomst zijn. In ieder geval zal elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, moeten worden verwijderd op verzoek van het bedrijf LEAF FOR LIFE.

10. HANDTEKENING EN BEWIJS

In alle gevallen zijn de online verstrekking van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de bestelling het bewijs van de volledige bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en zijn de bedragen waard die zijn ontstaan door de inbeslagname van de artikelen op de inkooporder. Deze validatie is de moeite waard om te ondertekenen en uitdrukkelijk te accepteren van alle bewerkingen die op de site worden uitgevoerd. In geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart wordt de klant echter uitgenodigd om, zodra dit gebruik is gevonden, contact op te nemen met de klantenservice van LEAF FOR LIFE door een brief te sturen naar het volgende adres: LEAF FOR LIFE, 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Frankrijk.

Geautomatiseerde gegevens, opgeslagen in de computersystemen van het bedrijf LEAF FOR LIFE en haar partners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. In ieder geval is de validatie van de bestelling op de site de moeite waard om te ondertekenen en uitdrukkelijke aanvaarding van alle bewerkingen die op de site worden uitgevoerd.

11. TARIEVEN

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten Frankrijk wordt geleverd, kan worden onderworpen aan mogelijke belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekking tot de levering van een item zijn de verantwoordelijkheid van de klant en zijn zijn verantwoordelijkheid.LEAF FOR LIFE is niet verplicht om haar klanten te verifiëren en te informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen. Om daar achter te komen, is het aan het lid om contact op te nemen met de relevante autoriteiten in zijn land.

12. TOEPASSELIJK RECHT

De taal van deze verkoopsvoorwaarden is Frans. Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. En in het geval van een geschil met een klant, zullen de Franse rechtbanken de enigen zijn die bevoegd zijn.

Voor meer informatie over uw bestellingen, levering of eStore www.leaforlife.com kunt u contact met ons opnemen via: contact@leaforlife.com

Copyright 2021 - leaf for life TM