Všeobecné obchodní podmínky

Preambule: Obecná ustanovení stanoví obecné podmínky prodeje výrobků nabízených společností LEAF FOR LIFE na jejích internetových stránkách na následující adrese: www.leaforlife.com.
Obchodní stránka www.leaforlife.com je publikována a provozována společností LEAF FOR LIFE, SAS s kapitálem 1000 EUR zapsanou v obchodním rejstříku a obchodním rejstříkem společnosti Auch pod číslem SIRET 81941427700015, se síní 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Francie.

1. UPLATŇOVÁNÍ VŠEOBECNÝCH PRODEJNÍCH PODMÍNEK

ÚČEL: tento dokument (Všeobecné obchodní podmínky) definuje podmínky pro prodej uzavřený mezi osobami, které na jedné straně nakupují prostřednictvím webových stránek LEAF FOR LIFE https://www.leaforlife.com, dále jen "zákazník", a na straně druhé společností LEAF FOR LIFE.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí, pokud se objevují na webových stránkách https://www.leaforlife.com stránkách. LEAF FOR LIFE si vyhrazuje právo je kdykoli upravit. Nové Všeobecné obchodní podmínky se pak budou vztahovat na objednávky podáné po této změně.
Při uplatňování pravidel upravujících elektronické smlouvy se níže uvedené Všeobecné prodejní podmínky vztahují na všechny objednávky podádáné na stránkách www.leaforlife.com a mají přednost před všemi ostatními ustanoveními, která zákazník napsal nebo neuvedl.

Každá objednávka znamená plné přijetí těchto prodejních podmínek za jakýchkoli zvláštních podmínek napsaných prodávajícím v době objednávky.

Přijetí a potvrzení objednávky je stanoveno zadáním údajů zákazníkem na po sobě jdoucích stránkách obrazovky; tyto údaje se objevují na souhrnné obrazovce s výslovnou zmínkou o pevném závazku spotřebitele.

Spotřebitel může tyto obecné podmínky uložit nebo upravit, s tím, že uložení i vydání tohoto dokumentu jsou jeho výhradní odpovědností, tyto Všeobecné prodejní podmínky mohou být předmětem změn.

Zákazník prohlašuje, že má plnou právní kapacitu, která mu umožňuje zavázat se za těchto všeobecných podmínek.
Přijetím Všeobecných prodejních podmínek a kliknutím na "Ověřit" zákazník s konečnou platností potvrdí svou objednávku.

2. OBJEDNÁVKY

Zákazník může zařídit objednávku na webových www.leaforlife.com webových stránkách následujícím procesem objednávání:

- Výběr položek a doplněk košíku.

- Identifikace na stránkách www.leaforlife.com, pokud zákazník ještě není identifikován.

- Potvrzení obsahu košíku.

- Podrobnosti o nákladech na dopravu a přijetí VOP.

- Potvrzení platby a objednávky.

Zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky.
Zákazník si bude moci v těchto různých fázích prohlédnout podrobnosti o své objednávce, její celkovou cenu a opravit případné chyby, než ji potvrdí, aby vyjádřil svůj souhlas.

3. ZPŮSOBY DODÁNÍ

LEAF FOR LIFE zavazuje ctít objednávky přijaté na stránkách www.leaforlife.com pouze v mezích dostupných produktových zásob. V případě, že není k dispozici jeden nebo více objednaných produktů, LEAF FOR LIFE zavazuje informovat zákazníka e-mailem co nejdříve. Objednávka nedostupného produktu zákazníka bude poté podle jeho výběru automaticky nahrazena buď novým produktem schváleným zákazníkem, nebo zrušena a vrácena.

Produkty jsou dodávány s podpůrnou fakturou, na dodací adresu uvedenou zákazníkem při objednávce.

Průměrné dodací lhůty jsou uvedeny před potvrzením objednávky jako indikace a odpovídají době zpracování a dodání produktů. Tato lhůta podléhá ustanovením níže uvedené maximální lhůty. Tyto lhůty nezohlední žádnou nepředvídanou událost, zpoždění poštovních služeb nebo dopravce, případ vyšší moci nebo nedostatek zásob, který by zpozdí dodávku bez ohledu na vůli a pečlivost společnosti LEAF FOR LIFE. Maximální dodací doba produktu je jeden měsíc od okamžiku, kdy je produkt přepravován z našich skladů dopravcem třetí strany. Společnost LEAF FOR LIFE si vyhrazuje výběr způsobu přepravy zboží. Rizika spojená s dopravou nese zákazník, který musí do tří pracovních dnů od doručení provést odůvodněný protest proti poštovním službám nebo dopravci.

Výrobky zůstávají majetkem společnosti až do LEAF FOR LIFE až do úplného zaplacení položek.

Zeměpisná oblast dodání odpovídá rozsahu nabídky a výše dodávky závisí na místě nabídky. Dodávka se považuje za dodanou při dodání produktu dopravci. LEAF FOR LIFE není odpovědný za přepravní podmínky produktu.

4. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souvislosti s prodejem na dálku (bez současné fyzické přítomnosti stran) má spotřebitel podle článku L 121-21 francouzského spotřebitelského zákoníku lhůtu čtrnácti (14) jasných dnů k výkonu svého práva na odstoupení od smlouvy, aniž by musel odůvodňovat důvody nebo platit sankce, s výjimkou nákladů na dopravu a vrácení.

Výše uvedená lhůta běží od převzetí zboží nebo přijetí nabídky na poskytnutí služeb.

Pokud čtrnáctidenní lhůta končí v sobotu, neděli nebo ve státní svátek nebo nepracodí, prodlužuje se do následujícího pracovního dne. Pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník nejprve kontaktovat zákaznický servis e-mailem. Podmínky vrácení produktů budou zákazníkovi předány po tomto kontaktu.

www.leaforlife.com zákaznický servis

Pondělí až pátek
Otevírací doba: od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:30
Tel.: 06 85 06 03 86 (cena národního hovoru, dostupné číslo s číslem objednávky)
E-mail: contact@leaforlife.com
Adresa: 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Francie.

5. CENY POLOŽEK

Položky budou fakturovány na základě sazeb amerických v době registrace objednávky. Zůstávají majetkem LEAF FOR LIFE až do úplného výběru ceny za LEAF FOR LIFE. Tato cena je splatná v plné výši a v jedné platbě.

LEAF FOR LIFE si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit své ceny. Všechny ceny jsou uvedeny v eurech a nezahrnují náklady na dopravu, které budou přičtené k celkové objednávce a budou specifikovány zákazníkovi během konečného potvrzení objednávky.

Pokud jde o dodávky v Evropské unii, ceny jsou studovány na základě francouzské daně z přidané hodnoty (DPH), platné v den objednávky. Pokud by se sazba DPH změnila, tyto změny by se projevily v ceně položek. Tyto ceny však nemohly být po potvrzení objednávky změněny.

Základní sazba DPH je v současné době 20%.

6. ZPŮSOB PLATBY

Částka splatná zákazníkem je částka uvedená v potvrzení objednávky LEAF FOR LIFE. Objednávka je zohledněna při platbě, která je stanovena neodvolatelná, v hotovosti, čistá a bez slevy. Jakékoli zpoždění, incident nebo nezaplatit vzniknou jako sankce úroky z prodlení ve výši jednoho a půlnásobku sazby zákonného úroku podle zákona č. 2001-420 ze dne 15.

Společnost LEAF FOR LIFE si vyhrazuje právo pozastavit správu objednávek a jakoukoli dodávku v případě sporu se zákazníkem, úplného nebo částečného nezaplatání objednávky, odmítnutí autorizace platby kreditní kartou ze strany úředně akreditovaných subjektů, v případě pochybností o použitém platebním prostředku nebo z jiných důvodů, než je LEAF FOR LIFE si vyhrazuje právo vysvětlit svému zákazníkovi. Odpovědnost za LEAF FOR LIFE pak v žádném případě nemůže být v tomto ohledu zapojena.

V takovém případě bude zákazník informován e-mailem a bude požádán o zaplacení bankovním převodem.

K zajištění bezpečnosti plateb využívá www.leaforlife.com web bezpečnou platební službu PayPal; Platba bude provedena na internetu na stránkách www.leaforlife.com kreditní kartou (Carte Bleue Visa, Eurocard/ Mastercard) nebo prostřednictvím PayPal účtu zákazníka.

Po ověření objednávky je žádost o platbu směrována v reálném čase do zabezpečeného správce plateb za fax. Správce teleplatnosti vydává elektronický certifikát.

7. RECEPCE

Zákazník bere na vědomí, že si byl vědom hlavních vlastností objednaného zboží. Na všechny články www.leaforlife.com se vztahují právní záruky stanovené v článcích 1641 a následujících občanském zákoníku. Uživatel má prospěch z objednaných položek ze záruky, která mu umožňuje vrátit vadné dodané věci v souladu s články L 211-4 a v souladu se spotřebitelským kodexem.

Jakýkoli nárok na zjevné vady nebo neshodu dodaného výrobku v souvislosti s objednávkou musí být stanoven doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí do 3 dnů od dodání. Po této době a nedodržení této formality budou předměty považovány za vyhovující a bez zjevné vady a žádný nárok nemůže být platně přijat LEAF FOR LIFE. Výrobek nelze vzít zpět nebo vyměnit bez výslovného souhlasu společnosti LEAF FOR LIFE. Vrácení se může týkat pouze výrobků, které nebyly nikdy nošeny a nebyly podrobeny žádné změně. Budou muset být vráceny v původním obalu. Výměnu položek z místa www.leaforlife.com lze provádět pouze za závislosti na dostupnosti produktů na skladě.

Pro jakýkoli jiný požadavek na výměnu požadovaný zákazníkem (změna velikosti, model.) musí zákazník ve své předchozí žádosti o výměnu LEAF FOR LIFE, požadovanou položku výměnou. V tomto případě jsou náklady na dopravu a dopravní rizika odpovědností zákazníka. Společnost LEAF FOR LIFE zavazuje na základě výměnného požadavku zákazníka, aby zákazníkovi potvrdila dostupnost produktu a výši nákladů na dopravu zásilky nového produktu. Pokud jsou nové objednávky a náklady na dopravu spojené s její dodávkou vyšší než původní objednávka, musí zákazník provést bankovní převod při žádosti o výměnu za platbu zůstatku. Nové zboží bude poté odesláno po obdržení platby odběratele. Naopak, pokud je částka směny, včetně nákladů na dopravu, nižší než původní částka, zákazník obdrží vrácení rozdílu bankovním převodem.

Není-li předem dohodnuto jinak, jedinými náklady na dopravu na náklady společnosti LEAF FOR LIFE jsou náklady na překládku výrobků vrácených zákazníkovi k výměně po skutečné vadě zaznamenané společností LEAF FOR LIFE za předpokladu, že dodávaný zákazník se nachází v metropolitní Francii. Před návratem do prostor společnosti nelze vyměnit žádný výrobek, který by LEAF FOR LIFE.

LEAF FOR LIFE nenese odpovědnost za zneužití a/nebo intenzivní používání zboží, které z nich může zákazník vyrobit.

8. FOTOGRAFIE A POPISY PRODUKTŮ

Fotografie a texty ilustrující produkty leaf for life nabízeny k prodeji na webových stránkách www.leaforlife.com jsou prezentovány s nejvyšší možnou jasností. Avšak vzhledem k tomu, leaf for life výrobky jsou částečně ručně vyráběny s největší péčí, mohou mít určité nesrovnalosti barvy nebo výroby, které nepředstavují skutečné vady. Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se právní záruky shody, může řemeslná povaha a výběr některých recyklovaných materiálů používaných například při výrobě určitých součástí LEAF FOR LIFE způsobit nesrovnalosti, pokud jde o intenzitu barvení nebo při výrobě modelů. Tyto nesrovnalosti nemohou být významné ani podmiňuje platnost objednávky, nemohou v žádném případě představovat porušení shody zakoupeného výrobku. Kromě toho, pokud se objeví chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti mezi popisem a fotografií výrobku, odpovědnost LEAF FOR LIFE nemůže být zapojena.

LEAF FOR LIFE si vyhrazuje právo kdykoli přidat nebo odebrat všechny produkty nebo jejich část prezentované k prodeji na webu, upravit svou prezentaci bez jakýchkoli konkrétních formalit po uživatelích internetu.

9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny prvky webu www.leaforlife.com,ať už textové, vizuální nebo zvukové, včetně základní technologie, jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami nebo patenty, jakož i duševním vlastnictvím a pro celý svět. Jsou výhradním vlastnictvím společnosti a LEAF FOR LIFE podvodné použití, úplná nebo částečná reprodukce stránek jsou přísně zakázány bez předchozího souhlasu.

Uživatel, který má webové stránky v osobní nebo profesní funkci a který si přeje umístit pro osobní nebo profesionální použití na své stránky jednoduchý odkaz odkazující přímo na domovskou stránku stránky www.leaforlife.com, musípísemně požádat společnost o LEAF FOR LIFE. V tomto případě se nebude na obchodní dohodu implicitně soucítění. V každém případě musí být jakýkoli odkaz, i když je tichým způsobem povolen, odstraněn na jednoduchou žádost společnosti, která LEAF FOR LIFE.

10. PODPIS A DŮKAZ

V každém případě on-line poskytnutí čísla kreditní karty a konečné potvrzení objednávky bude stát za prokázání celé uvedené objednávky v souladu s ustanoveními zákona ze dne 13. března 2000 a bude stát za zaplacení částek vzniklých zabavením položek, které jsou uvedeny na objednávkovém formuláři. Toto ověření představuje podpis a výslovný souhlas se všemi operacemi prováděným na místě. V případě podvodného použití své kreditní karty je však zákazník vyzván, aby se po zaznamenání tohoto použití obrátil na zákaznický servis společnosti LEAF FOR LIFE zasláním doporučeného dopisu na následující adresu: LEAF FOR LIFE, 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Francie.

Počítačové záznamy, které jsou uchovávány v počítačových systémech společnosti LEAF FOR LIFE a jejích partnerů za přiměřených bezpečnostních podmínek, budou považovány za důkaz komunikace, objednávek a plateb mezi stranami. V každém případě potvrzení objednávky na místě znamená podpis a výslovný souhlas se všemi operacemi prováděným na místě.

11. CLA

Každá objednávka zasanutá na místě a doručená mimo Francii může podléhat jakýmkoli daním a clům, které jsou uloženy, jakmile balíček dosáhne svého místa určení. Tato cla a veškeré daně související s dodáním zboží jsou odpovědností zákazníka a jsou jeho odpovědností.LEAF FOR LIFE není povinna ověřovat a informovat své zákazníky o příslušných clech a daních. Chcete-li to zjistit, je na členovi, aby se zeptal příslušných orgánů své země.

12. ROZHODNÉ PRÁVO

Jazykem těchto všeobecných prodejních podmínek je francouzština. Tato smlouva podléhá francouzskému právu. A v případě sporu s klientem budou mít francouzské soudy výhradní pravomoc.

Pro jakoukoli žádost o další informace týkající se vašich objednávek, doručení nebo eStore www.leaforlife.com nás můžete kontaktovat na následující adrese: contact@leaforlife.com

Copyright 2021 - Leaf For LifeTM